Käyttöehdot vastaanottajille

KÄYTTÖEHDOT TUOTETIEDON VASTAANOTTAJA-ASIAKKAALLE 1.1.2017

1.    Johdanto

Nämä käyttöehdot koskevat GS1 Finland Oy:n (jäljempänä ”palveluntarjoaja”) vastaanottaja-asiakkaalle (jäljempänä ”asiakas”) tarjoamaa Synkka -palvelua (jäljempänä ”palvelu”). Palvelun käyttöä koskeva sopimus tehdään palveluntarjoajan ja asiakkaan välille ja palvelun käyttöön sovelletaan näitä käyttöehtoja.

Palvelu tarjotaan asiakkaalle kulloinkin palvelukuvauksessa ja näissä käyttöehdoissa kuvatussa laajuudessa ja ehdoin. Palveluntarjoaja ei vastaa siitä, että palvelu soveltuu asiakkaan suunnittelemaan käyttötarkoitukseen. Sopimuksen tekohetkellä voimassa oleva palvelukuvaus on varsinaisen sopimuksen liitteenä ja kulloinkin voimassa oleva palvelukuvaus löytyy palvelun verkkosivuilla www.gs1.fi.

2.    Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

2.1 Käyttöoikeus

Asiakkaalla tai asiakkaan lukuun toimivalla kolmannella osapuolella (esim. ulkopuolinen konsultti tai vuokratyöntekijä) on oikeus käyttää palvelua sekä sen sisältämiä tuotetietoja näiden käyttöehtojen ja kulloinkin voimassaolevan palvelukuvauksen mukaisesti. Jotta palveluntarjoaja voi tarjota palvelua, tulee asiakkaan noudattaa käyttöehtoja ja täyttää palvelukuvauksesta ilmenevät asiakasta koskevat edellytykset ja ehdot.

Asiakkaan käyttöoikeus palveluun alkaa palveluntarjoajan ilmoittaessa palvelun olevan asiakkaan käytettävissä sopimuksen mukaisesti.

Edellyttäen, että asiakas noudattaa näiden käyttöehtojen ja palvelukuvauksen ehtoja, erityisesti täyttämällä maksuvelvoitteensa, palveluntarjoaja myöntää asiakkaalle ei-yksinomaisen oikeuden käyttää palvelua sekä sen sisältämiä tuotetietoja omassa liiketoiminnassaan sopimuksen voimassaoloajan. Asiakkaan käyttöoikeus sisältää oikeuden julkaista palvelun sisältämät tuotetiedot osana omaa liiketoimintaansa tai siihen liittyvää palvelua (esim. tuotetietojen julkaiseminen verkkokaupassa tai verkkopalvelussa).

Asiakkaalla ei ole käyttöoikeutensa puitteissa oikeutta muuttaa, muokata, jaella tai kopioida palvelua tai sen osia. Asiakkaalla ei myöskään ole oikeutta muuttaa, muokata tai luovuttaa Synkka-palvelussa olevia tuotetietoja tai palveluntarjoajan toimittamaa tietoa ja aineistoa. Edellä mainitun sitä estämättä, on asiakkaalla oikeus muokata ja muuttaa tuotetietoja omissa tietojärjestelmissään. Asiakas on vastuussa tuotetietoihin tai muuhun edellä mainittuun muuhun tietoon tekemistään lisäyksistä tai sopimuksen vastaisista muutoksista. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää palvelua tai sen sisältämiä tuotetietoja kehittääkseen itse tai kolmannen osapuolen avulla palveluntarjoajan tarjoaman palvelun kanssa kilpailevia palveluita tai tuotteita. Lisäksi asiakas ei saa luovuttaa tuotetietoja kolmansille osapuolille. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tämän sopimuksen mukaista käyttöoikeutta palveluun kolmannelle osapuolelle.

Mikäli asiakas haluaa ottaa palvelun käyttöön jonkin muun yhteistyötahonsa kanssa, on asiakkaan ohjattava tämä yhteistyötaho ottamaan yhteyttä palveluntarjoajaan. Palveluntarjoaja neuvottelee erikseen kyseisen yhteistyötahon kanssa palveluun liittymisestä.

Asiakas voi käyttää kohdassa 2.3 määriteltyjen aineiston siirrossa kolmannen osapuolen palveluja. Asiakas vastaa käyttämänsä kolmannen osapuolen tekemisistä tai tekemättä jättämisestä kuten omastaan.

Palvelun käyttöoikeuden alkamisen ehdottomana edellytyksenä on, että asiakas hyväksyy ja sitoutuu GS1 GDSN, Inc:n TOPA-vakiosopimusehtoihin (Terms Of Participation Agreement For Non US Trading Partners). Vakiosopimusehdot koskevat Asiakkaan liittymistä GDSN-verkostoon ja tuotetietojen kyselyä muiden maiden tuotetietopankeista.

2.2 Palvelun käyttöympäristö

Asiakas vastaa itse kustannuksellaan palvelun käyttöön tarvitsemiensa laitteiden, tietoliikenne- ja muiden yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnon varmistamisesta, sekä niiden saattamisesta palveluntarjoajan ilmoittamien käyttöympäristövaatimusten mukaisiksi.

Asiakas käyttää palvelua omalla tietokoneellaan tai muulla soveltuvalla päätelaitteella. Muissa tapauksissa kuin käytettäessä palvelua web-käyttöliittymän kautta, asiakas vastaa itse omalla kustannuksellaan omien tietojärjestelmiensä ja palvelun välisen integraation suunnittelemisesta ja rakentamisesta, toiminnasta sekä integraatioon liittyvistä testaus- ja käyttöönottomenettelyistä.

2.3 Asiakkaan palvelusta vastaanottamat tiedot

Asiakas on yksin vastuussa palvelusta vastaanottamiensa tietojen (esim. tuotetietojen ja muun aineiston) käytöstä ja sopivuudesta asiakkaan tarkoituksiin. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään palveluun tai sen käyttöön liittyvistä virheistä, puutteista tai häiriöistä, eikä näihin liittyvistä menetyksistä tai kustannuksista, jotka perustuvat tai johtuvat palvelussa olevista tiedoista (mukaan lukien tuotetiedot ja muu aineisto).

Asiakas sitoutuu omalla kustannuksellaan edistämään palvelun hyödyntämistä omassa organisaatiossaan ja kouluttamaan henkilökuntaansa palvelun käyttämiseen.

Asiakkaan on viivytyksettä ilmoitettava palveluntarjoajalle muutoksista, jotka koskevat

 1. asiakkaan nimeä ja/tai Y-tunnusta,
 2. yhteyshenkilöä,
 3. osoitetta ja sähköpostiosoitetta, ja
 4. muita asiakkaan sopimuksessa ilmoittamia tietoja, joilla voidaan olettaa olevan merkitystä palveluntarjoajalle.

3.    Palveluntarjoajan oikeudet ja velvollisuudet

Palveluntarjoaja tarjoaa palvelun parhaaksi katsomallaan tavalla palvelukuvauksen mukaisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää alihankkijoita palvelun tarjoamisessa. Palveluntarjoaja vastaa alihankkijoiden toimista kuten omistaan.

Palveluntarjoajalla on oikeus sopimuksen voimassaoloaikana ja sen päättymisen jälkeen kerätä, muokata ja käyttää palvelussa syntyviä tietoja tai aineistoa liiketoiminnassaan.

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää asiakasta referenssinä kertoessaan palvelusta, esimerkiksi viestinnässä ja markkinoinnissa.

4.    Palveluun tunnistautuminen

Palveluntarjoaja luovuttaa asiakkaalle palvelun käyttämiseksi tarvittavat asiakaskohtaiset tunnistautumistiedot (jäljempänä ”tunnukset”).

Asiakas vastaa siitä, että tunnuksia säilytetään huolellisesti. Asiakas on vastuussa tunnuksillaan tapahtuneesta palvelun käytöstä.

Asiakas sitoutuu viipymättä ilmoittamaan epäilemästään tunnuksen väärinkäytöstä. Asiakkaan vastuu tunnuksellaan tapahtuneesta palvelun käytöstä lakkaa, kun palveluntarjoaja on vastaanottanut asiakkaan ilmoituksen tai palveluntarjoaja on muulla tavoin havainnut väärinkäytön.

Palveluntarjoajalla on oikeus vaihtaa tai velvoittaa asiakasta vaihtamaan palvelun tunnuksen, jos se on tarpeen esimerkiksi palveluun kohdistuvan vakavan tietoturvauhan vuoksi.

5.    Palvelun muutokset

Koska palvelu on jatkuvasti kehittyvä palvelu, palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden tehdä harkintansa mukaan muutoksia palveluun ja dokumentoida ne palvelukuvaukseen. Päivitetty palvelukuvaus on kulloinkin saatavilla palvelun kotisivuilla. Palvelumuutoksista ilmoitetaan asiakkaille etukäteen huomioiden muutosten laatu ja vaikutukset asiakkaille.

Jos palveluun tehtävä muutos palveluntarjoajan näkemyksen mukaan vaikuttaa olennaisesti palvelun sisältöön, palveluntarjoaja ilmoittaa muutoksesta asiakkaalle kirjallisesti ennen muutoksen voimaantulopäivää huomioiden muutoksen laajuus ja sen vaikutukset asiakkaalle. Mikäli asiakas ei hyväksy muutosta, asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään muutoksen ilmoitettuun voimaantulopäivään ilmoittamalla siitä kirjallisesti palveluntarjoajalle ennen muutoksen voimaantulopäivää.

6.    Palvelun käytettävyys ja keskeytys

Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että palvelu on asiakkaan käytettävissä ja saatavilla palvelukuvauksessa kuvattujen palvelutasojen mukaisesti.

Sen lisäksi, mitä palvelun keskeyttämisestä on muualla näissä käyttöehdoissa todettu, palveluntarjoajalla on oikeus tilapäisesti ottaa palvelu pois käytöstä, kun se on välttämätöntä muun muassa tietojärjestelmän huollon, ylläpidon tai muun vastaavan syyn vuoksi. Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan siitä, että keskeytys ei muodostu pitkäaikaiseksi ja että se tapahtuu sellaiseen aikaan ja siten, että siitä aiheutuu asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa. Palveluntarjoaja ilmoittaa asiakkaalle keskeytyksestä hyvissä ajoin etukäteen palvelun kotisivuilla tarpeen mukaan, huomioiden keskeytyksen vaikutukset asiakkaalle. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia, menetyksiä tai vahinkoja. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus estää asiakkaan pääsy palveluun, mikäli asiakas käyttää, tai palveluntarjoajalla on perusteltu syy epäillä asiakkaan käyttävän palvelua sopimuksen vastaisesti.

Jos palveluun tulee vika tai häiriö, palveluntarjoajalla on velvollisuus korjata vika tai häiriö kohtuullisessa ajassa sen tultua palveluntarjoajan tietoon. Palveluntarjoaja ei muilta osin vastaa palvelussa mahdollisesti ilmenevistä virheistä, häiriöistä tai niistä aiheutuneista vahingoista tai muista menetyksistä. Palveluntarjoaja ei vastaa tilapäisten käyttökatkosten mahdollisesti aiheuttamista menetyksistä tai vahingoista. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa asiakkaan tai minkään kolmannen osapuolen, kuten esimerkiksi logistiikkapalvelun toimittajan tai tietoliikenneyhteyksien ylläpitäjien, toiminnasta aiheutuvista menetyksistä, vahingoista tai palvelun toimintaan liittyvistä häiriöistä.

7.    Maksut ja maksuehdot

Palveluntarjoajan oikeus laskuttaa palvelusta alkaa, kun palveluntarjoaja on ilmoittanut, että palvelu on asiakkaan käytettävissä yhteyspisteessä.

Asiakas maksaa palvelusta kulloinkin voimassa olevan palveluntarjoajan hinnaston mukaiset maksut. Hinnasto on varsinaisen sopimuksen liitteenä ja kulloinkin voimassa oleva hinnasto löytyy myös palvelun kotisivuilta.

Myöhästyneeseen maksuun lisätään korkolain mukainen viivästyskorko sekä muistutusmaksu ja muut perintäkulut, kuten esimerkiksi perintämaksu. Jos asiakkaan maksu viivästyy kolmekymmentä (30) päivää, palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus sulkea asiakkaan yhteys palveluun ilman etukäteistä ilmoitusta. Sopimukseen perustuvia palvelun käyttömaksuja ei palauteta asiakkaalle sopimuksen päättyessä.

8.    Oikeudet palveluun

Palvelun ja siihen tehtyjen muutosten sekä uusien toiminnallisuuksien omistus- ja tekijänoikeudet sekä kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat palveluntarjoajalle tai kolmannelle osapuolelle, eikä asiakkaalle myönnetä mitään muita oikeuksia palveluun kuin kohdan 2 mukainen käyttöoikeus sopimuksen voimassaolon ajan.

Asiakas ei saa muokata, kopioida, muuttaa tai jatkokehittää palvelua tai sen osia ilman palveluntarjoajan kirjallista suostumusta.

Kaikki palveluntarjoajan kirjallisella suostumuksella tehdyt muutokset ja niihin mahdollisesti sisältyvät immateriaalioikeudet, joita asiakas tai sovitusti asiakkaan lukuun toimiva kolmas osapuoli toteuttaa palveluun esimerkiksi jatkokehitystyön kautta, kuuluvat palveluntarjoajalle tässä kohdassa määritellyssä laajuudessa. Tällainen muutos sisältyy kuitenkin asiakkaan kohdan 2 mukaisen käyttöoikeuden piiriin. Asiakas vastaa siitä, ettei tällainen muutos ja sen käyttö palveluntarjoajan toimesta loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia.

Kaikki oikeudet palvelua koskevaan tai palvelun käytön yhteydessä syntyneeseen tietoon ja aineistoon kuuluvat yksinomaisesti palveluntarjoajalle tai sen yhteistyökumppanille.

9.    Immateriaalioikeuden loukkaukset

Palveluntarjoaja vastaa siitä, ettei palvelu loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia Suomessa.

Palveluntarjoaja on velvollinen puolustamaan kustannuksellaan asiakasta, jos asiakasta vastaan esitetään väite siitä, että palvelu loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia Suomessa, edellyttäen, että asiakas viipymättä ilmoittaa kirjallisesti palveluntarjoajalle esitetystä väitteestä ja antaa palveluntarjoajan käyttää vastaajan puhevaltaa sekä antaa palveluntarjoajalle tämän pyynnöstä kaikki saatavissa olevat tarpeelliset tiedot ja avun sekä tarpeelliset valtuutukset.

Jos palveluntarjoaja perustellusti katsoo tai oikeudenkäynnissä on todettu, että palvelu loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia Suomessa, palveluntarjoajalla on oikeus kustannuksellaan ja valintansa mukaan joko (i) hankkia asiakkaalle oikeus jatkaa palvelun käyttämistä tai (ii) muuttaa palvelua siten, että oikeudenloukkaus lakkaa. Jos kumpikaan edellä kuvatuista vaihtoehdoista ei ole mahdollinen palveluntarjoajalle kohtuullisin ehdoin, asiakkaan on lopetettava palveluntarjoajan pyynnöstä palvelun käyttö.

Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa väitteestä, joka (i) tehdään sellaisen tahon toimesta, jolla on määräysvalta asiakkaaseen tai johon asiakkaalla on määräysvalta siten kuin määräysvalta kirjanpitolaissa määritellään, (ii) johtuu asiakkaan palveluun ilman palveluntarjoajan lupaa tekemästä muutoksesta, (iii) johtuu palvelun käyttämisestä yhdessä muun kuin palveluntarjoajan toimittaman tai hyväksymän tuotteen tai palvelun kanssa tai (iv) olisi voitu välttää käyttämällä julkistettua ja palveluntarjoajan asiakkaan käyttöön, ilman erillistä maksua, tarjoamaa tuotetta tai palvelua.

Palveluntarjoajan vastuu palvelun immateriaalioikeuksien loukkauksista rajoittuu tässä kohdassa 9 sovittuun. 

10. Tietoturva ja tietosuoja

Kumpikin sopijapuoli vastaa oman tietojärjestelmänsä ja -verkkonsa tietoturvasta. Kumpikaan sopijapuoli ei vastaa yleisen internetverkon tietoturvasta tai siinä mahdollisesti ilmenevistä häiriöistä taikka muista omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevista palvelun käyttöä haittaavista tietoturvatekijöistä tai niistä aiheutuvista vahingoista.

Sopijapuolella on velvollisuus ilmoittaa toiselle sopijapuolelle ilman aiheetonta viivytystä havaitsemistaan palvelua tai sen käyttöä vaarantavista merkittävistä tietoturvariskeistä, -loukkauksista tai niiden epäilyistä.

Sopijapuolen tulee osaltaan ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin tietoturvaloukkauksen vaikutuksen poistamiseksi tai vähentämiseksi.

Sopijapuolet sitoutuvat toisen niin pyytäessä auttamaan tietoturvaloukkausten selvittämisessä.

Sopijapuolet vastaavat siitä, että mahdollinen henkilötietojen käsittely palvelussa tapahtuu kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti. Palveluntarjoaja toimii henkilötietojen käsittelijänä asiakkaan puolesta ja lukuun. Palveluntarjoaja noudattaa henkilötietoja käsitellessään asiakkaan antamia ohjeita ja määräyksiä sekä henkilötietolainsäädännön säännöksiä. Asiakas vastaa kaikista palveluntarjoajalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, vahingoista ja menetyksistä, jotka perustuvat asiakkaan tämän kohdan mukaisten velvollisuuksien rikkomiseen.

Palveluntarjoaja ei tallenna palvelussa olevia asiakkaan tietoja ja aineistoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

11. Salassapito

Sopijapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisena ja salassa toisen sopijapuolen luottamukselliseksi ilmoittamat liikesalaisuudet. Sopijapuolella ei ole oikeutta luovuttaa toisen sopijapuolen liikesalaisuuksia kolmannelle osapuolelle ilman sopijapuolen kirjallista lupaa.

Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa ja tietoa:

 1. joka on yleisesti saatavilla tai muuten julkista;
 2. jonka sopijapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta;
 3. joka on vastaanottavan sopijapuolen hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen niiden saamista toiselta sopijapuolelta;
 4. jonka sopijapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta sopijapuolelta saamaansa luottamuksellista aineistoa tai tietoa; tai
 5. tietojen luovutus tai julkistaminen johtuu viranomaisen päätöksestä tai lakiin perustavasta velvollisuudesta.

Asiakkaalla on kuitenkin oikeus luovuttaa luottamukselliset tiedot tai aineistot viranomaiselle lain tai viranomaismääräyksen perusteella. Asiakas vastaa siitä, että kyseistä tietoa tai aineistoa käsittelevä asiakkaan alihankkija tai muu kolmas osapuoli noudattaa vastaavia salassapito- ja muita velvoitteita kuin asiakas itse.

Tässä kohdassa 11 määritelty salassapitovelvollisuus voimassa sopimuksen voimassaoloaikana ja viisi (5) vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen.

12. Sopijapuolten vastuut ja vahingonkorvausvelvollisuudet

Palveluntarjoajan palvelua koskeva vastuu edellyttää, että asiakas täyttää näiden käyttöehtojen ja palvelukuvauksen mukaiset velvoitteensa ja käyttää palvelua sopimuksen mukaisesti.

Palvelu tarjotaan asiakkaan käyttöön ”as is” ja ”as available” -periaatteilla, eli se on käytettävissä ainoastaan sellaisena kuin se kulloisessakin kehitysvaiheessa on. Palveluntarjoaja ei anna mitään takuita, eikä ota vastuuta, palvelun sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai sen kaupalliseen hyödynnettävyyteen taikka siitä, että palvelu on käytettävissä ja toimii keskeytyksettä tai virheettä.

Selvyyden vuoksi todetaan, että palveluntarjoaja ei ota mitään vastuuta palvelun tai sen käytön mahdollisesti asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamista vahingoista paitsi siltä osin kuin tässä kohdassa 12 on nimenomaisesti toisin mainittu.

Palveluntarjoajan vastuu asiakkaalle rajoittuu kaikissa tapauksissa korvauksen määrään, jonka asiakas on maksanut palveluntarjoajalle palvelun käytöstä viimeisen kahdentoista (12) kuukauden aikana ennen vahingon tapahtumista, pois lukien kohdassa 9 määritelty palveluntarjoajan vastuu immateriaalioikeuksien loukkaamisesta. Korvausvaatimus tulee tehdä viimeistään vuoden kuluessa siitä päivästä, jolloin asiakas tuli tietoiseksi tai asiakkaan olisi pitänyt tulla tietoiseksi olosuhteesta, johon korvausvaatimus perustuu.

Sopijapuolella ei ole missään tilanteessa oikeutta korvaukseen epäsuorasta vahingosta, kuten esimerkiksi saamatta jääneestä voitosta, liiketulon saamatta jäämisestä, maineelle aiheutuvasta vahingosta tai sopijapuolen palvelussa menettämistä tiedoista.

Sopijapuolella ei ole oikeutta saada toiselta sopijapuolelta muita korvauksia kuin mitä näissä ehdoissa on nimenomaisesti mainittu.

13. Ylivoimainen este

Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta toisen sopijapuolen toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Ylivoimaisena esteenä pidetään sotaa, sodan uhkaa, lakkoa, pakko-ottoa tai takavarikkoa julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikieltoa, työselkkausta, luonnonilmiötä, tulta, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tms. vahinkoa, tulvaa ja vesivahinkoa, sähköverkosta tulevaa ylijännitettä, energian tai muun olennaisen hyödykkeen toimituksen keskeytystä, häiriöitä yleisessä tietoliikenneverkossa, kolmannelta hankittujen tai kolmannen hallussa olevien teleyhteyksien tai laitteiden viallisuutta tai toimituksen viivästymistä taikka kolmannesta johtuvaa seikkaa, joka on sopijapuoli riippumaton tai muusta syystä, jota sopijapuoli ei kohtuudella ole voinut ottaa huomioon eikä estää tai voittaa sen vaikutusta.

Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostain edellisessä kappaleessa mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin kauan kuin kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena. Ylivoimaisesta esteestä ja sen päättymisestä on ilmoitettava sopijapuolelle viivytyksettä.

14. Voimassaolo ja irtisanominen

Sopimus tulee voimaan osapuolten allekirjoituksin. Sopimus on voimassa määräaikaisena 12 kuukautta kerrallaan, ellei sopimusta ole irtisanottu yhtä (1) kuukautta ennen määräaikaisen kauden päättymistä.

Rajoittamatta muita palveluntarjoajan sopimuksen tai lain mukaan käytettävissä olevia keinoja, palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi, mikäli:

 1. asiakas ei enää täytä kohdan 2 mukaisesti palvelukuvauksessa asiakkaalle asetettuja edellytyksiä, jolloin palveluntarjoajalla on myös oikeus veloittaa asiakkaalta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu laskutuskauden loppuun asti;
 2. palveluntarjoaja on estänyt asiakkaan pääsyn palveluun maksuviivästyksen perusteella kohdan 8 mukaisesti, eikä asiakas ole suorittanut asianmukaista maksua neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä päivästä, kun pääsy on estetty; tai
 3. asiakas rikkoo käyttöehtojen kohtaa 2.

Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli:

 1. toinen osapuoli on rikkonut sopimuksen määräyksiä olennaisella tavalla, eikä ole korjannut menettelyään neljäntoista (14) päivän kuluessa toisen osapuolen kirjallisesta huomautuksesta;
 2. toinen osapuoli hakeutuu tai asetetaan konkurssiin tai yrityssaneeraukseen taikka todetaan muutoin maksukyvyttömäksi; tai
 3. kohdan 13 mukainen ylivoimainen este on kestänyt yhtäjaksoisesti yli kaksi (2) kuukautta.

15. Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman palveluntarjoajan kirjallista suostumusta. Edellä mainitusta riippumatta asiakkaalla on oikeus siirtää sopimus oman yritysryhmänsä sisällä toiselle yritykselle. Edellä mainitun siirron seurauksena palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa ja tarvittaessa muuttaa palvelusta veloitettavia maksuja sopimuksessa määriteltyjen hinnoitteluperusteiden mukaisesti. 

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain konsernin sisällä toiselle yritykselle sekä kolmannelle osapuolelle liiketoimintajärjestelyn yhteydessä. Palveluntarjoaja ilmoittaa siirrosta asiakkaalle etukäteen. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa vain siirronsaajalle.

16. Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

Sopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä, lainvalintasääntöjä lukuun ottamatta. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus toimii yksijäsenisenä Helsingissä ja menettelykielenä on suomi.

17. Käyttöehtojen muutokset ja lisäykset

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä ehtoja (ml. palvelun hinnat) kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä, kun asiakkaalle on toimitettu ilmoitus tällaisesta muutoksesta ja muutoksesta on tiedotettu palveluiden kotisivuilla. Mikäli asiakas ei hyväksy muutosta, asiakkaalla on tällöin oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi ilmoittamalla asiasta kirjallisesti palveluntarjoajalle ennen muutoksen voimaantuloa.