Standardit viivakoodi

Yritystunnisteen sopimusehdot

Löydä etsimäsi

Tällä sivulta löydät GS1 yritystunnisteen sekä GS1 Rekisteri -palvelun sopimusehdot.
*-merkityt kohdat koskevat yrityksiä, jotka ovat tulleet GS1:n asiakkaaksi 4.5.2020 jälkeen sekä niitä ennen 4.5.2020 liittyneitä yrityksiä, jotka ovat ottaneet GS1 Rekisteri -palvelun käyttöönsä.

Sopimusehdot GS1-yritystunnisteen käytöstä 27.11.2020 alkaen

* Sopimusehdot GS1 Rekisterin käytöstä 27.11.2020 alkaen

Nämä ehdot koskevat GS1 Finland Oy:n uusia asiakkaita sekä nykyisiä asiakkaita, jotka aloittavat GS1 Rekisterin käytön.

 

1. GS1-yritystunnisteen käyttö

GS1-yritystunnisteesta (GS1 Company Prefix) muodostetaan globaalin GS1-järjestelmän mukaisia numerosarjoja, joilla yritys voi yksilöidä mm. tuotteita, toimipaikkoja, logistisia yksiköitä tai kuormankantajia ja merkitä ne GS1-standardin mukaisilla viivakoodeilla. GS1-yritystunniste on asiakaskohtainen, eikä samaa tunnistetta tai sen pohjalta tehtyjä koodeja voi olla minkään muun yrityksen käytössä. Asiakkaalla ei näin ollen ole lupa jakaa tai myydä GS1-yritystunnistetta tai siitä muodostettuja koodeja eteenpäin.

 

2. Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

2. a) GS1-yritystunniste

Asiakkaalla on oikeus käyttää hänen edustamalleen yritykselle myönnettyä GS1-yritystunnistetta kohdassa 1 kuvatulla tavalla. Asiakas sitoutuu noudattamaan yritystunnisteen käytössä ohjeistusta, jota on saatavissa internet-sivuilta www.gs1.fi sekä GS1 Finlandin asiakaspalvelusta.

Yritystunnisteen käyttämiseksi asiakkaan on suoritettava GS1 Finland Oy:lle voimassa olevan hinnaston mukainen yritystunnistekohtainen käyttöönottomaksu sekä vuosittainen vuosimaksu.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan yhteys- ja laskutustiedoissa tapahtuvista muutoksista GS1 Finlandille MyGS1-palvelun kautta tai sähköpostilla laskutus@gs1.fi. Yrityksen liiketoiminnassa tapahtuvista muutoksista (esim. yritystoiminnan loppuminen, yrityksen myynti) on ilmoitettava kirjallisesti osoitteeseen laskutus@gs1.fi.

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tämän sopimuksen oikeuksia kolmannelle osapuolelle ilman GS1 Finland Oy:n suostumusta.

2. b) * GS1 Rekisteri

GS1 Finland Oy:n asiakkaat saavat käyttöönsä GS1 Rekisterin. GS1 Rekisteri on internet-selaimella käytettävissä oleva palvelu, jossa asiakas luo tuotteilleen tarvitsemansa GTIN-koodit sekä voi muodostaa niistä viivakoodit. Palvelussa luodaan ja sinne tallennetaan myös yrityksen mahdollisesti käyttämät GLN-koodit. GS1 Rekisterin käyttö sisältyy yritystunnisteen vuosimaksuun.

Asiakkaan tulee tallentaa GS1 Rekisteriin tuotteidensa tärkeimmät perustiedot GTIN-koodien muodostamisen yhteydessä. Asiakas voi tallentaa tiedot itse tai käyttää tietojen tallennuksessa ulkopuolista kumppania. Jos tiedontallentajana toimii asiakkaan puolesta muu toimija (esim. edustaja, jakelija, sisällöntuottaja), tiedontallentajan on GS1 Finland Oy:n pyynnöstä osoitettava valtuutensa tietojen tallentamiseen GS1 Rekisteriin.

Rekisteröimällä tuotteet GS1 Rekisteriin varmistetaan tuotteiden löytyminen GS1:n globaalista tuoterekisteristä, jonka kautta tuotteet ovat kauppakumppaneiden nähtävillä niin Suomessa kuin ulkomaillakin. GS1 Rekisterin käyttöönotto on osa kansainvälistä GS1-yhteistyötä ja tuotteiden rekisteröinti otetaan käyttöön kaikissa GS1-maissa.

GS1 Rekisteriin tietoja toimittava asiakas ymmärtää ja hyväksyy sen, että GS1 Finland Oy jakaa tallennettuja tietoja vastaanottajien kanssa sekä paikallisten että globaalien GS1-palveluidensa kautta. Asiakas vastaa siitä, että sen GS1 Rekisteriin toimittamat tiedot: (i) ovat peräisin yritykseltä itseltään tai ovat sen hyväksymiä, (ii) eivät loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia, mukaan lukien yksityisyydensuoja, tekijänoikeudet, tavaramerkit, patentit tai muut kolmansien osapuolten immateriaalioikeudet, eivätkä sovellettavia lakeja tai määräyksiä, (iii) eivät sisällä viruksia, troijalaisia tai mitään muuta teknologisesti haitallista.

Asiakas ymmärtää, että annettuja tietoja validoidaan ja niiden on täytettävä GS1 General Specificationin validointisäännöt. Tietoja muokatessa ja tallennettaessa on lisäksi noudatettava GTIN-hallintastandardia sekä muita mahdollisesti toteutettavia teknisiä spesifikaatioita. Asiakas vastaa GS1 Rekisterissä jakamistaan tiedoista ja niiden laadusta. GS1 Finland Oy, GS1 AISBL tai mikään muu GS1:n jäsenorganisaatio ei ole vastuussa mahdollisista kolmannelle osapuolelle aiheutuneista vahingoista - mukaan lukien, mutta rajoittumatta suoriin, epäsuoriin, tarkoituksellisiin ja tahattomiin vahinkoihin, jotka aiheutuvat asiakkaan antamien tietojen käytöstä.

Asiakas on velvollinen puolustamaan GS1 Finland Oy:tä, GS1 AISLB:tä tai muuta GS1:n jäsenorganisaatiota sellaisilta kolmannen osapuolen vaatimuksilta, velvoitteilta, kanteilta ja kuluilta (mukaan lukien kohtuulliset asianajajien palkkiot ja kustannukset), jotka sitä vastaan on nostettu ja jotka liittyvät väitteisiin, että asiakkaan GS1 Rekisteriin tallentamien tietojen käyttö, julkaiseminen tai jakelu loukkaa mitä tahansa patenttia, tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä, tietokantaoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia.

 

3. GS1 Finland Oy:n oikeudet ja velvollisuudet

3. a) GS1-yritystunniste

GS1 Finland Oy ylläpitää myöntämistään yritystunnisteista rekisteriä Suomessa ja toimittaa ne myös globaaliin GS1-yritystunnisterekisteriin. GS1 Finland Oy tarjoaa GS1-järjestelmän yleistä opastusta sekä ylläpitää ja kehittää järjestelmää ja siihen liittyvää ohjeistusta.

3. b) * GS1 Rekisteri

Jos GS1 Finland Oy epäilee, että asiakas toimittaa tietoja GS1 Rekisteriin tätä sopimusta rikkoen (esim. rikkoo kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia), se voi ryhtyä asianmukaisiin korjaaviin toimenpiteisiin. Näitä ovat mm. tietojen saatavuuden keskeyttäminen tai tietojen poistaminen GS1 Rekisteristä väliaikaisesti tai pysyvästi.

Mikäli asiakas irtisanoo GS1 Finland Oy:n yritystunnistesopimuksen, on GS1:llä siitä huolimatta oikeus säilyttää asiakkaan GS1 Rekisteriin toimittamat tiedot Ei enää ylläpidetyiksi -merkittyinä.

 

4. Hinnat ja maksuehdot

GS1-yritystunnisteen käyttöönottomaksu ja kuluvan vuoden vuosimaksuosuus peritään myöntämishetkellä. Tulevien vuosien vuosimaksut laskutetaan vuosittain tammikuussa. Maksuehto on 14 pv netto.

GS1 Finland Oy:llä on oikeus muuttaa tarjoamiensa tuotteiden ja palveluiden hintoja vuosittain. Hintamuutoksista ilmoitetaan vähintään yhtä kuukautta ennen niiden voimaantuloa. Ajantasainen hinnasto on saatavissa internet-sivuilta osoitteessa www.gs1.fi tai asiakaspalvelusta.

 

5. Sopimusaika ja irtisanominen

Tämä sopimus astuu voimaan, kun GS1 Finland Oy ilmoittaa myönnetystä yritystunnisteesta asiakkaalle.

Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva ja se jatkuu kalenterivuoden kerrallaan, mikäli sitä ei irtisanota ennen edellisen kalenterivuoden loppua. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen laskutus@gs1.fi. Jos asiakas irtisanoo sopimuksen jo suoritetun vuosimaksun maksamisen jälkeen, kyseessä olevan vuoden vuosimaksua ei palauteta.

GS1 Finland Oy:llä on oikeus irtisanoa tämä sopimus ja passivoida yritystunniste, mikäli asiakas jättää sopimukseen liittyvät maksut maksamatta tai rikkoo sopimusta oleellisesti muilla tavoin. GS1 Finland Oy:n irtisanoessa sopimuksen asiakkaasta johtuvista syistä pitää myönnetyn GS1-yritystunnisteen ja siitä muodostettujen koodien käyttö lopettaa välittömästi.

 

6. Erimielisyydet

Sopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä, lainvalintasääntöjä lukuun ottamatta. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki.